Наказ про результати перевірки зв’язного мовлення учнів початкових класів на кінець ІІ семестру

Про результати перевірки   зв’язного мовлення учнів   початкових класів на кінець ІІ семестру

 

         Згідно з річним планом роботи школи, планом контролю за діяльністю вчителів у _____ року адміністрацією школи проводився тематичний контроль - вивчення  стану  формування  умінь і навичок зв’язного мовлення в учнів 2-4 класів. З цією метою здійснено  перевірку сформованості усного монологічного мовлення під час відвідування уроків української мови.  Паралельно вивчено документацію вчителів, перевірено учнівські зошити, проведено аудіювання, перевірку навичок і вмінь складати розповіді, переказувати текст. Аналіз свідчить,що роботу з розвитку зв’язного мовлення молодших школярів вчителі _____ спрямовують свою роботу на  збагачення, уточнення й активізацію словникового запасу молодших школярів; на навчання учнів вживати слова у властивому для них значені,  вчать користуватися виражальними засобами мови залежно від ситуації і мети висловлювання; послідовно і логічно викладати думки; користуватися нормами українського літературного мовлення.  Вчителі плідно працювали протягом року над формуванням комунікативної компетенції школярів - забезпеченням вмінь створювати власні висловлювання різних жанрів і стилів мовлення, дбали про гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності: комунікативної, лінгвістичної і культурологічної. Учні продемонстрували уміння гарно говорити, логічно і чітко формулювати свої думки, послідовно і грамотно викладати їх на папері.

Під час перевірки було відзначено, що вчителі початкових класів  _____, приділяють достатню увагу мовленнєвій діяльності учнів, аудіюванню, говорінню, читанню, письму, розвивають в учнів інтерес до вивчення рідної мови. Для опитування учнів вчителі використовують різні форми роботи. Вони вчать учнів складати вірші, оповідання, казки, думи, інсценізують твори, що значно сприяє розвитку творчих здібностей учнів, реалізують тісні міжпредметні зв’язки, дотримуються принципу зв’язку навчання з життям.

         Значну увагу вчителі початкових класів _____ приділяють розвитку мовленнєвих навичок  учнів. Вони створюють ситуації, при розв’язуванні яких, учні висловлюють свої думки, враження, порівнюють, аналізують. Школярі продемонстрували уміння сприймати, відтворювати й будувати зв'язні висловлення різних типів і стилів. На кінець ІІ семестру мовлення  75 % учнів 3 та 4 класів є змістовним, правильним, чітким, виразним, багатим.

         Під час перевірки аналізувались зв’язність висловлювань, вмотивованість, образність, інтонацію, самостійність.

Аналіз перевірки вмінь зв’язного мовлення молодших школярів свідчить проте, що 40% учнів початкової школи вправно будують текст, що характеризується логічною завершеністю, відповідністю темі й меті. Практично 80% учнів  у своїх висловлюваннях передають думку про предмет розмови.  Найкращі результати продемонстрували _____ (2 клас), _____ (3 клас), _____ (4 клас). Ці учні вправно будують послідовний, повний текст, враховуючи комунікативне завдання; чітко висловлюють власну думку, аргументують її. Роботи _____ (2 клас), _____ (3 клас), _____ (4 клас)  відзначаються багатством словника, точністю слововживання, граматичною і стилістичною грамотністю.  

Результати стану формування вмінь зв’язного мовлення подані в таблиці:

 

Клас

%

Клас

%

Клас

%

2

 

3

 

4

 

1. Учнів в класі

 

 

 

 

 

 

2. Кількість учнів, що підлягають перевірці

 

 

 

 

 

 

3. Зв’язність:    - логічність

 

 

 

 

 

 

                          - плавність.

 

 

 

 

 

 

4. Інтонація

 

 

 

 

 

 

5. Образність:    -  так

 

 

 

 

 

 

                            -  ні

 

 

 

 

 

 

6. Уміння складати діалог:

                       - самостійно

 

 

 

 

 

 

                       - з допомогою вчителя 

 

 

 

 

 

 

7. Рівень навчальних досягнень:

                       - високий;

 

 

 

 

 

 

                       - достатній

 

 

 

 

 

 

                       - середній

 

 

 

 

 

 

                       - початковий

 

 

 

 

 

 

         Слід відмітити, що 70% школярів навчені самостійно будувати зв'язні висловлення, говорити чітко, правильно й виразно. Створення вчителями початкових класів на уроках рольових ситуацій, сприяє  розвитку навичок діалогічного та монологічного мовлення. _____ широко практикують використання індивідуальних та колективних творчих завдань, ситуації-змагання, різноманітні тематичні ігри, які вносять елемент нестандартності та підвищують зацікавленість учнів у роботі. Аналіз результатів показав, що вчителі _____ недостатньо приділяють уваги розвитку навичок зв’язного мовлення, обмежуються використанням лише традиційних форм викладання,що є недостатнім та малоефектним у роботі з молодшими школярами.

         Недостатня робота приділяється вчителем _____ індивідуальній роботі з учнями, а також закріпленню та повторенню пройденого матеріалу.

Учні _____ (2 клас), _____ (3 клас), _____, будують  окремі, не пов’язані між собою 4 речення, демонструючи обмежений лексичний запас і припускаючись мовних помилок. 

        Перевірочні контрольні роботи проведені в 4 класі показали рівень мовних компетенцій учнів початкової школи.  Слід відмітити, що діти, навчені вільно висловлюватись, логічно будувати усні розповіді, порівняно легко роблять це і письмово. Майже 68% учнів 4 класу володіють навичками творчого розповідання,  логічно і зв'язно висловлюють власну думку, не повторюють розповідь вчителя чи товариша. Слід зазначити, що творчі завдання сприяють формуванню уваги, спостережливості, розвитку пам’яті, мислення, самостійності та ініціативи, що у свою чергу допомагає формуванню навчальних умінь і навичок, і водночас розкриває та розвиває індивідуальні можливості учня.

         Аналіз результатів усного твору та написання переказу свідчить, що учні  4 класу змістовно, чітко і правильно висловлюють свої думки. Вчителю _____ вдалося протягом навчання учнів у початковій школі  розширити їх  життєвий досвід, навчити їх мислити, спостерігати, уявляти,  відчувати, оцінювати і узагальнювати, а потім передавати усе побачене, почуте, пережите.

На уроках мови, читання,  «Я і Україна», природознавство, музичне мистецтво вчителі навчали учнів 2-4 класів читати, складати власні тексти; розвивали логічне мислення; розширювали  кругозір учнів,  дбали про  цілеспрямоване збагачення і удосконалення мовлення учнів. Крім цього, в процесі роботи над формуванням  мовленнєвої діяльності учні оволодівали  контекстовими уміннями на навичками аудіювання.

Перевірка аудіативних умінь здійснена заступником директора з навчальної роботи фронтально в 2-4 класах у кінці семестру.

Аналізу піддавалися вміння: сприймати на слух незнайомий текст і розуміти в 2 класі елементи фактичного змісту (хто? що? де? коли? як?), запам’ятовувати послідовність подій; у 3-4 класах – фактичний зміст, причиново-наслідкові зв’язки, основну думку висловлювання, образний вислів.

Для перевірки використовуся незнайомий текст художнього стилю і запитання з варіантами відповідей.

Результати перевірки навичок аудіювання в 2-4 класах подані в таблиці:

Клас

Учнів в класі

Виконували завдання

 

Р і в н і   н а в ч а л ь н и х    д о с я г н е н ь

Вчитель

високий

достатній

середній

початковий

12

11

10

%

9

8

7

%

6

5

4

%

3

2

1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати перевірки свідчать про високий рівень сформованості умінь учнів початкових класів створювати зв’язні висловлювання.  Вчителям початкової школи слід враховувати, що  у п’ятому класі навчальні програми і підручники з різних предметів побудовані з урахуванням того, що  з початкової школи прийдуть школярі із сформованими уміннями усно і письмово переказувати тексти, будувати розповіді, описи, роздуми.

           Виходячи з вищесказаного та з метою підвищення якості навичок зв’язного мовлення учнів початкової школи,

НАКАЗУЮ:

1. Відзначити якісну роботу з питань розвитку мовленнєвих навичок в учнів початкових класів вчителя  _____.

2. Керівнику методичного об’єднання вчителів початкових класів _____.

2.1. У _____ році обговорити результати контролю за розвитком мовлення учнів.

2.2. Спланувати роботу методичного об’єднання на _____ навчальний рік, включивши питання розвитку зв’язного мовлення молодших школярів.

3. Вчителям початкових класів _____:

3.1. Забезпечувати ефективність індивідуальної роботи з учнями, спрямовуючи її на подолання недоліків та прогалин у знаннях учнів.

3.2. Систематично стежити за правильністю та логічністю висловлювань учнів.

3.3  Добирати завдання, які збагачуватимуть запас слів та понять у дітей, забезпечуватимуть логічне мислення, а складність вправ – поступово  збільшувати в залежності від віку та розвитку учнів.

3.4. Розвивати  здібності дитини творчо мислити і точно, правильно висловлювати свої думки.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи _____.

Директор школи                                                                           _____

З наказом ознайомлені :                                               

 «___»________________20     року                          _____

 

Категорія: Робота завуча школи | Додав: morozallaiwanowna (19.07.2016)
Переглядів: 1232 | Теги: Наказ про результати перевірки зв’я | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]