Наказ про підсумки класно-узагальнюючого контролю в 11 класах

Про підсумки класно- узагальнюючого контролю  в 11-х класах

 

Згідно з річним планом роботи школи проводилась перевірка рівня навчальних досягнень учнів 11-их класів,  стан організації класних колективів, оформлення та ведення шкільної  документації. З цією метою відвідані уроки,  проведено контрольні роботи з української мови, історії, перевірено  робочі зошити  з української мови, математики, зошити  для лабораторних робіт з фізики та  хімії.

Українську мову в 11-Ф класі викладає  вчителька _____, в 11-М класі  - вчителька _____. _____ досконало  володіє методикою викладання предмета. Відвідані уроки вирізняються високою науковістю, змістовністю, нестандартністю, використанням інтерактивних методів навчання.   Велика увага  приділяється збагаченню лексичного матеріалу, формуванню вмінь і навичок практично користуватися багатством мови. Аналіз відповідей учнів свідчить, що навчальний матеріал засвоюється  добре, учні вміють мислити,  самостійно здобувати знання.

На уроках вчительки _____ спостерігається продумана система опитування, повторення виучуваного матеріалу з дотриманням принципу послідовності в роботі. У системі вправ на закріплення більше уваги приділяється самостійній роботі учнів, вправам творчого характеру, які сприяють розвитку мислення. Домагаючись результативності викладання, вчителька постійно дбає про раціональне застосування методів та  прийомів роботи.   Під час відповідей учні виявили  добрі знання програмового матеріалу та вміння застосовувати їх в практичній діяльності.

У процесі класно-узагальнюючого контролю були проведені контрольні роботи з української мови. Учні в основному справились з контрольними роботами і показали такі результати:    

Вчитель

В класі учнів

Писали роботу

Високий рівень (%)

Достатній рівень (%)

Середній рівень (%)

Початковий рівень (%)

Середній бал

 11-Ф кл

 

 

 

 

 

 

 

11-М кл

 

 

 

 

 

 

 

Найкраще справились з роботою _____ (11-Ф клас), _____ (11-М клас). Проте є ряд учнів, які виявили початковий рівень навчальних досягнень.

Історію в 11-М та 11-Ф класах викладає _____. Вчителька  впроваджує  в навчальний процес ефективні форми і методи роботи, в тому числі роботу з першоджерелами, написання рефератів, складання таблиць, графіків, проведення рольових та ділових ігор, дискусій тощо. На відвіданих уроках _____ вдало використала комп’ютер, навчала  учнів проводити пошукову роботу в мережі «Internet» для аналізу історичних фактів. На відвіданих уроках історії учні виявили добрі знання програмового матеріалу. Такі учні, як  _____ (11-Ф клас),  _____ (11-М клас) вміють відстоювати власну думку, прогнозувати історичні явища, робити узагальнення і висновки. Навчальні досягнення учнів оцінені так:

11-М клас – високий – 4 учні, достатній – 5 учнів, середній рівень – 2 учні;

11-Ф клас  – високий – 7 учнів, достатній – 4 учні, середній рівень – 3 учні.

Проведені контрольні роботи з історії України в 11-М та 11-Ф класах.

Результати контрольних робіт висвітлені в таблиці:

Вчитель

В класі учнів

Писали роботу

Високий рівень (%)

Достатній рівень (%)

Середній рівень (%)

Початковий рівень (%)

Середній бал

 11-Ф кл

 

 

 

 

 

 

 

11-М кл

 

 

 

 

 

 

 

Такі учні, як _____ виявили високий рівень навчальних досягнень, а учні _____ виконали роботу на початковому рівні.

Математику в 11-М класі викладає вчителька _____, в 11-Ф класі – вчителька _____.

Вчителька _____ має високу науково-методичну підготовку, уроки проводить в  темпі, раціонально використовує кожну його хвилину.  Впроваджує в навчальний процес ефективні форми і методи роботи. Належну увагу приділяє активізації навчання, розвиткові пізнавальних здібностей учнів.

Вчителька _____ методично правильно працює над усунення прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів, концентруючи увагу на головному в матеріалі, що вивчається. Належну увагу приділяє індивідуалізації завдань, які пропонуються учням, використанню проблемно-пошукових методів навчання.

Відвідані уроки іноземної мови в 11-их класах показали, що  вчителі іноземної мови володіють навчальним матеріалом на високому рівні. Знають вимоги програми, ведуть активну роботу з упровадження інноваційних технологій. Співбесіди із вчителями показали,  що вони розуміють актуальність інтерактивного підходу до вивчення іноземних мов, розвитку культури мовлення  й таких компетенцій,  як мовна, мовленнєва й соціокультурна. Розуміючи нові завдання, які вимагають змін до рівнів володіння іноземними мовами, визначення нових підходів до відбору змісту й організації матеріалів, вчителі _____ (11-Ф кл.), _____ (11-М кл.) постійно працюють над пошуком сучасних методів навчання англійської мови.

Вчителька  англійської мови _____ (11-Ф кл.) велику увагу приділяє формуванню в учнів вмінь та навичок самостійно здобувати знання, активно використовуючи при цьому метод проектів.

Вчителька англійської мови _____ (11-М кл.) на уроках здійснює диференціацію та застосовує індивідуальний підхід, велику увагу приділяє інтерактивним формам роботи.

Учні під час відповідей продемонстрували в основному добрі знання з англійської  мови.

Хімію в 11-их   класах викладає _____.  Велику увагу на уроках вчителька  приділяє формуванню наукового світогляду учнів на основі засвоєння системи знань про речовини  та їхні перетворення, основні хімічні закони й теорії,  методи наукового пізнання в хімії. Учні формулюють  основні положення хімічної будови, аналізують хімічний  склад речовин, вміють порівнювати та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Аналіз відвіданого уроку свідчить, що учні 11-М класу  мають добрі знання програмового матеріалу, які вміють застосовувати на практиці. Це такі учні, як _____.

Фізику в 11-М та 11-Ф класах викладає  _____.  Вчитель використовує сучасні технології викладання предмета, працює над розвитком мислення учнів. Велику увагу на уроках приділяє фізичному експерименту. Чітка система поурочного і систематичного контролю навчальних досягнень учнів  сприяє встановленню постійного зворотного зв’язку  вчителя з учнями, своєчасній корекції знань, розвитку здібностей сильного учня та попередженню неуспішності слабкого. Такі учні, як _____ (11-М клас), _____ (11-Ф клас) при відповідях виявили добрі та відмінні знання програмового матеріалу.

Фізкультуру в 11-их класах викладає  вчитель _____. _____ володіє методикою проведення уроку фізкультури, здійснює індивідуальний підхід до учнів, враховуючи стан їхнього здоров’я та фізичного розвитку. Відвіданий урок в 11-Ф класі  відповідає програмі викладання фізкультури в школі. На кожній із частин уроку: підготовчій, основній, заключній учитель диференціює навантаження і обсяг фізичних зусиль для кожного учня. Школярі  виявили високий  та достатній рівень навчальних досягнень на уроці.

 Як показав аналіз,   вчителі, які викладають в 11-их класах, дотримуються єдиних вимог  щодо типів і структури уроків, дотримуються співвідношення часу між різними етапами уроку, вміють робити самоаналіз проведеного уроку.  Структура уроків характеризується продуманістю, системністю, а також вибором змісту навчального матеріалу.  Навчання носить особистісно зорієнтований характер. Проте  не на всіх відвіданих уроках використовувались технічні засоби навчання, мультимедійні технології. (11-М клас, алгебра, вчитель _____, 11-Ф клас, фізика, вчитель _____). На уроках вчительки англійської мови  _____ не приділяється належної уваги розвитку монологічного та діалогічного мовлення. Вона обмежується використанням лише традиційних форм викладання: читання, перекладу та переказу тексту, що є недостатнім та малоефективним у роботі на уроках іноземної мови.

Під час класно-узагальнюючого контролю було перевірено стан ведення, оформлення та перевірки робочих зошитів з української мови, математики та зошитів для лабораторних робіт з фізики та хімії. Зошити з української мови  та математики в основному охайні, перевіряються систематично згідно існуючих норм. Проте не всі учителі проводять роботу над помилками. (11-М клас, англійська мова, вчитель _____, 11-Ф клас, українська мова, вчитель _____). Перевірка  зошитів для лабораторних робіт  з фізики та хімії  показала, що у всіх класах в основному виконуються єдині вимоги до ведення зошитів, лабораторні роботи перевіряються систематично.

Виходячи з вищесказаного та з метою усунення недоліків,

НАКАЗУЮ:

1. Відмітити позитивну роботу вчителів _____  по забезпеченню належного методичного рівня  викладання, застосування ефективних форм і методів навчання.

2. Вчителям математики _____, фізики _____ використовувати в навчально-виховному  процесі технічні засоби навчання,  інформаційні та мультимедійні технології.

3. Вчительці англійської мови _____ приділяти належну увагу розвитку монологічного та діалогічного мовлення учнів.

4.  Вчителям української мови _____, англійської мови _____ звернути увагу на стан ведення учнівських зошитів та постійно проводити роботу над помилками. 5. Вчителям-предметникам, які викладають в 11-их класах, до _____ провести поглиблене повторення учнями  слабозасвоєних  розділів програми.

6.  Керівникам шкільних  методичних об’єднань  до 15.04.20__ року на засіданнях методичних об’єднань розглянути питання стану рівня навчальних досягнень учнів 11-их класів з предметів інваріантної складової та підготовки їх до ЗНО і  ДПА.

7. Класним керівникам 11-М класу _____ та  11-Ф класу _____ до 15.04.20__ року  ознайомити батьків із результатами проведеного контролю.

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи _____.

Директор школи                                                                           _____

З наказом ознайомлені :                                               

 «___»________________20     року                          _____

Категорія: Робота завуча школи | Додав: morozallaiwanowna (19.07.2016)
Переглядів: 2329 | Теги: Наказ про підсумки класно-узагальню | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]