Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.Практична робота №2.
[ Викачати з сервера (39.8 Kb) ]28.06.2013, 23:46

.Розробки уроків природознавства за оновленою програмою ПЕРЕГЛЯНУТИ

Тема: «Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

Характеристики тіла: довжина, маса, об'єм, густина. їх вимірю­вання.

Практична робота № 2. Визначення маси та розмірів різних тіл».

Мета: формувати в учнів знання про основні характеристики тіла та способи їх вимірювання.

Завдання: ознайомити учнів із характеристиками тіла та способами їх вимірювання;

створювати у школярів просторові уявлення про розміри тіл, їх масу; умін­ня характеризувати та порівнювати тіла. формувати в учнів знання про групи приладів природодослідника, умін­ня користуватись ними та організовувати своє робоче місце.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття і терміни: довжина, метр, маса, терези, об'єм, густина.

Методи і методичні прийоми: словесний (бесіда (підготовча, пояснювальна, контрольно-перевірна), розповідь, пояснення, робота з підручником), наочний (демонстрація наочності), практичний (виконання завдань у робочому зошиті).

Обладнання: різні за розміром та кольором яблука, смужки білого паперу різної довжини, пляшки з мінеральною водою об'ємом 1 л та 1,5 л; тіла природи та їх зображення, різні види терезів (додаток А), мірний посуд, підручник, робочий зошит; обладнання для практичної роботи: лінійка, рулетка, зібрані врівноважені навчальні терези, канцелярське приладдя (ручка, гумка, олівець, лінійка тощо), інструктивні картки (додаток 3.2).

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

Підготовча бесіда. Що таке тіло? Які ви знаєте тіла природи? Назвіть кілька тіл неживої природи. Чим відрізняються тіла живої природи (наприклад, береза, липа, ворона, риба, білка) від тіл неживої природи? Наведіть приклади явищ при­роди. Яка наука вивчає тіла та явища? Що з ними відбувається?

Ці запитання і завдання можна заздалегідь написати на дошці або на поліетиленовій плівці й спроектувати на екран за допомогою кодоскопа чи використати кінопроектор.

За якими ознаками можна відрізнити два яблука? Дві смужки паперу? Дві пляшки води? (Демонстрування різних за розміром та кольором яблук, смужок білого паперу різної довжини, пляшок з мінеральною водою об 'ємом 1 л та 1,5 л). Знайти відмінності та встановити основні характеристики тіл, за якими їх можна відрізнити, допоможе зміст сьогоднішнього уроку за темою «Характери­стики тіла: довжина, маса, об'єм, густина. їх вимірювання».

План (запис на дошці)

1.Фізика—наука, що вивчає тіла природи та природні явища.

2.Довжина.

3.Маса.

4.Об'єм.

5.Густина.

3. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

1. Розповідь з елементами бесіди.

Усі предмети, які нас оточують, називають тілами, а все, що з ними відбува­ється, — явищами природи. Наука, що вивчає тіла природи та явища, що з ними відбуваються, називається фізикою. Чим запропоновані вам для порівняння тіла відрізняються одне від одного? (Формою, розміром, об'ємом, забарвленням, масою тощо). Основними характеристиками тіла, за якими їх можна відрізнити, є: довжина, маса, об'єм, густина.

Довжина — це число, яке одержують в результаті вимірювання тіла будь-яким масштабним відрізком (лінійкою, кутником тощо). Виміряти фізичну вели­чину — це означає порівняти її з установленим зразком (еталоном). За основну одиницю вимірювання довжини взято 1 метр (м), який дорівнює одній сорокамі-льйонній частині меридіана Земної кулі. Його зразок (еталон) зберігається в Між­народній палаті мір і ваг поблизу Парижа у Франції. Лінійки і рулетки, якими ти користуєшся, — це недосконалі копії міжнародного зразка.

Кожне тіло в природі — людина, підручник, кішка, Місяць — має свою масу (від лат. маса — «брила, шматок»). Маса — обов'язкова характеристика фізичного тіла. її позначають латинською літерою т і вимірюють у кілограмах (1 кг = 1000 г; І г = 0,001 кг) або в одиницях, більших чи менших за кілограм: тонна (т), грам (г), міліграм (мг). Міжнародна одиниця маси, як і метр, має свій еталон і зберігається у Франції.

Де ви стикаєтесь з вимірюванням маси? Чим вимірюють масу тіл?

Масу тіл вимірюють за допомогою різноманітних терезів (демонстрування, різних видів терезів або їх зображень). Вимірювання маси за допомогою тере­зів ґрунтується на такій властивості: чим більша маса тіла, тим сильніше воно притягується до Землі. На терезах масу тіла визначають важками, які є еталоном мас.

Об'єм — це величина, яка визначає частину простору, яку займає тіло. Об'єм тіла позначають латинською літерою У'\ вимірюють у метрах кубічних — м3 або в одиницях, більших чи менших за кубічний метр (км3, см3, мм3). Об'єм визначають за формулою:

Об 'єм = довжина х ширина х висота.

Чи можна за цією формулою визначити об'єм рідин? Чому?

Об'єм рідин визначають за допомогою мірного посуду — мірної склянки, циліндра, колби, на яких зроблені позначки, — і вимірюють у мілілітрах (мл). (Демонстрування мірного посуду.)

Чи всі тіла в природі можна зважити за допомогою терезів? Як можна зважили небесні тіла? Виявляється, масу цих тіл можна визначити за допомогою знань про густину тіла та його об'єм. Густина показує, чому дорівнює маса 1 м3 речовини. Щоб обчислити масу тіла за його густиною і об'ємом, треба густину помножити на об'єм:

Маса — густина х об 'єм. Густина тіла в твердому, рідкому й газоподібному станах різна.

  1. Робота з підручником.

Читання фрагмента статті про вимірювання маси тіл за густиною й об'ємом та обговорення прочитаного.

  1. Фізкультхвжинка.

4. Узагальнення і систематизація вивченого.

А. Виконання завдань у робочому зошиті.

Прочитайте речення, на місце пропусків впишіть потрібні за змістом слова. За основну одиницю вимірювання довжини взято 1... (кілометр, метр, кілограм, грам). Довжину тіла вимірюють, використовуючи... (рулетку, терези, термометр, лінійку). Масу тіла визначають за допомогою... (мікроскопа, терезів, секундоміра). Терези — це прилад природодослідника, який належить до групи ... приладів (збільшувальних, вимірювальних, метеорологічних). За допомогою терезів визначають... тіла (температуру, об'єм, масу, довжину). Одиницею вимірювання маси є ... (градус, кілограм, метр). Густина показує, чому дорівнює ... (об'єм, довжина, маса) 1 м3 речовини.

Б. Виконання практичної роботи (додатки А, 3.2).

Практична робота № 2

Тема: Визначення маси та розмірів різних тіл.

Мета: навчитися користуватися вимірювальними приладами: лінійкою, ру­леткою, навчальними терезами.

Обладнання: лінійка; рулетка; зібрані навчальні терези (додатки А, 3 (3.2)); канцелярське приладдя (ручка, гумка, олівець, лінійка тощо).

Хід роботи

Ознайомтесь з приладами природодослідника: лінійкою, рулеткою, на­вчальними терезами та правилами роботи з ними (за інструктивною карткою).

За допомогою лінійки виміряйте довжину і ширину:

а) вашого робочого зошита з природознавства:
довжина ; ширина ;

б) підручника з природознавства:

довжина ; ширина .

3. Користуючись рулеткою, виміряйте довжину і ширину:

а) вашого робочого стола: довжина ; ширина ;

б) вашої класної кімнати: довжина ; ширина .

Прочитайте інструктивну картку (додаток 3.2) та визначте масу 2-3 пред­метів вашого канцелярського приладдя, зваживши їх на навчальних тере­зах.

Зробіть висновки щодо виконаної роботи, доповнивши текст потрібними словами:

У ході виконання практичної роботи ми навчилися користуватися

Ми визначили, що довжину і ширину невеликих предметів зручно вимі­рювати , а великих за розміром —

. Масу невеликих предметів можна визначи­ти за допомогою і набору важків до них.

В) Контрольно-перевірна бесіда.

Що таке довжина тіла? Які одиниці вимірювання довжини?

Як визначити масу тіла за допомогою терезів та набору важків?

Яка умова рівноваги терезів?

Які ви знаєте одиниці вимірювання маси?

Що таке об'єм тіла? В яких одиницях він вимірюється?

Для чого потрібно знати густину речовини?

  • визначити масу тіла, коли відомі його густина й об'єм? 5.

5.Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок.

 

6. Повідомлення домашнього завдання.

1. Прочитати відповідну статтю підручника, дати відповіді на поставлені за­питання і виконати завдання.

2. Складіть кросворд зі словами:

довжина, метр, маса, зважування, терези, важки, кілограм, об'єм, густина.

3. Розв'яжіть задачі:

а) уявіть, що ви, розкопуючи руїни стародавнього міста, знайшли скарб. Це
був величезний шматок чистого золота у формі паралелепіпеда. Визначте
масу свого скарбу, коли відомо, що розміри його такі: довжина 4 м, шири­на 2 м, висота 2 м. Густина золота також відома — 19300 кг/м3;

б) визначте густину звичайного мила, яке має форму паралелепіпеда.

 

Категорія: конспект природозн | Додав: AllaM | Теги: природознавство 5 клас, їх вимірювання, Тіла навколо нас. Характеристики ті, конспект уроку
Переглядів: 7741 | Завантажень: 3125 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]