Головна » Файли » Конспекти уроків українська мова 5 клас

Конспекти уроків української мови 5 клас І семестр
27.09.2015, 09:04

Урок №1

Тема.             Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України.

Урок №2

Тема.       Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Загальне уявлення про мову та мовлення як діяльність. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їхні особливості. Робота з книжкою: способи виділення частин змісту в тексті.

Урок №3

Тема.        Частини мови. Іменник. Правопис.Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників. Апостроф.

Урок №4

Тема.      Частини мови. Прикметник.Правопис голосних у відмінкових закінченнях прикметників, уживання прикметників у прямому й переносному значеннях

Урок №5

Тема.      Урок розвитку комунікативних умінь №2. Спілкування як важливий складник культури людини; різновиди спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення. Основні правила спілкування.

Урок №6

Тема.         Частини мови. Числівник. Текст. Удосконалення вміння складати й редагувати висловлювання на основі власного досвіду.

Урок №7

Тема.       Урок розвитку комунікативних умінь №3.Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв'язність тексту. Тема, основна думка тексту. Мікротема. Читання мовчки текстів різних стилів.

Урок №8

Тема.         Частини мови. Займенник. Лексикологія. Уживання вивчених частин мови як синонімів і антонімів.

Урок №9

Тема.       Частини мови. Дієслово. Правопис не з дієсловами.

Урок №10

Тема.          Частини мови. Дієслово. Правопис -шся,-ться в кінці дієслів.

Урок №11

Тема.        Частини мови. Прислівник. Правопис вивчених прислівників. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування

Урок №12

Тема.         Частини мови. Прийменник. Правопис. Написання прийменників з іншими частинами мови. Використання прийменників для зв'язку слів у реченні.

Урок№13

Тема.        Частини мови. Сполучник. Використання сполучників і, та, й, а, але для зв'язку слів у реченні.

Урок №14

Тема.        Контрольна робота №1 з теми«Вступ. Повторення вивченого в початкових класах» (диктант).

Урок №15

Тема.         Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми та речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Граматика. Спостереження за використанням вивчених частин мови в ролі головного й залежного слова.

Урок №16

Тема.        Словосполучення лексичні і фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично). Лексикологія. Засвоєння нових слів і фразеологізмів, прислів'їв, крилатих висловів. Культура мовлення. Синонімічність словосполучень різної будови.

Урок №17

Тема.          Урок розвитку комунікативних умінь №4. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка). Абзац. Ключові слова в тексті. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування.

Урок №18

Тема.             Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

Урок №19

Тема.             Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення. Культура мовлення. Інтонування розділових, питальних, спонукальних, а також окличних речень у вивчених стилях мовлення. Синонімічність простих речень різних видів.

Урок№20

Тема.       Тренувальні вправи з теми «Словосполучення. головні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь лаконічно формулювати теми усних і письмових висловлювань, переказувати сприйняту інформацію, використовувати у висновку прислів'я й приказки.

Урок №21

Тема.        Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру.

Урок №22

Тема.         Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Граматика. Способи вираження означення, додатка й обставин.

Урок №23

Тема.         Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання.

Урок №24

Тема.          Речення. Головні й другорядні члени речення.

Урок №25

Тема.          Урок розвитку комунікативних умінь № 6.Стилі мовлення (загальне ознайомлення). Удосконалення вмінь складати повідомлення, що містять висловлювання відомих людей, крилаті вислови як аргументи.

Урок №26

Тема.         Тренувальні вправи з теми «Другорядні члени речення». Текст.Удосконалення вмінь будувати висловлення типу роздуму, розповідати короткі історії.

Урок №27

Тема.         Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум.

Урок №28

Тема.          Контрольна робота № 2 з теми «Словосполучення. Речення. Головні й другорядні члени речення» (тестові завдання).

Урок №29

Тема.         Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Правопис. Кома між однорідними членами.

Урок №30

Тема.           Урок розвитку комунікативних умінь №8. Особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин.

Урок №31

Тема.            Речення з однорідними членами.Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Правопис. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах. Читання мовчки текстів різних стилів.

Урок №32

Тема.         Тренувальні вправи з теми «Речення з однорідними членами». Культура мовлення. Правильне інтонування речень з однорідними членами. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення.

Урок №33

Тема.           Звертання. Роль звертань у реченні (практично).Правопис. Розділові знаки при звертанні. Культура мовлення. Правильне інтонування речень зі звертаннями. Читання мовчки текстів різних стилів.

Урок №34

Тема.            Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Правопис. Виділення вставних слів на письмі комами. Культура мовлення. Правильне інтонування речень зі вставними словами.

Урок №35

Тема.         Складні речення зі сполучниковим і сполучниковим зв'язком. Правопис. Кома в складному реченні. Читання мовчки текстів різних стилів.

Урок №36

Тема.          Тренувальні вправи з теми «Складне речення». Культура мовлення. Синонімічність складних речень, складних і простих речень

Уроки №37-38

Тема.         Урок розвитку комунікативних умінь № 9-10.Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин.

Урок №39

Тема.            Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Текст. Удосконалення вмінь складати висловлювання типу опису й розповіді.

Урок №40

Тема.         Самостійна робота з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення». Читання мовчки.

Урок №41

Тема.       Правопис. Розділові знаки при прямій мові. Виразне читання вголос.

Урок №42

Тема.      Урок розвитку комунікативних умінь №11. Аналіз контрольного переказу. Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично). Читання мовчки текстів різних стилів.

Урок №43

Тема.        Діалог. Тире при діалозі. Текст. Удосконалення вмінь складати діалоги.

Урок №44

                          Тема.          Правопис. Розділові знаки при діалозі.

Урок №45

Тема.         Контрольна робота №3 з теми«Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення. Пряма мова. Діалог» (тестові завдання). Контрольна перевірка навичок читання мовчки (тестові завдання).

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Урок №46

Тема.         Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки. Фонетична транскрипція. Культура мовлення. Правильна вимованаголошених і ненаголошених голосних.

Урок №47

Тема.        Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що позначаються літерами ґ іг. Виразне читання вголос.

Урок №48

Тема.         Урок розвитку комунікативних умінь №12. Твір-роздум на тему, пов'язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі.

Урок №49

Тема.        Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення.

Урок №50

Тема.          Урок розвитку комунікативних умінь №13. Твір-опис тварин у художньому й науковому стилях.

Урок №51

Тема.          Звукове значення букв я, ю, є, їта щ. Виразне читання вголос.

Урок №52

Тема.             Тренувальні вправи з теми «Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ».

Урок №53

Тема.           Семестрова контрольна робота за текстом адміністрації.

Урок №54

Тема.            Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично).

Урок №55

Тема.           Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично).

Урок №56

Тема.           Контрольна робота № 4 з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання).

 

Категорія: Конспекти уроків українська мова 5 клас | Додав: AllaM | Теги: Конспекти уроків українська мова 5
Переглядів: 1723 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]